Privacy Policy

Deze privacy verklaring is van toepassing op ons vastgoedplatform Aximas.com en contactbeheer Axibel.com.

Aximas/AxiBel wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Aximas verzamelt, alsook over de wijze waarop Aximas deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het aanmaken van een account impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met onze cookie policy

U kan zelf uw privacy instellen mbt uw contact gegevens in AxiBel.

Soorten persoonsgegevens

Aximas/AxiBel kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Naam & Voornaam;
Bedrijfsnaam en -adres;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Gebruikersnaam;
Wachtwoord;
Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van het platform en diensten van Aximas (IP-adres, browsertype, bezochte webpagina's enz);
De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens;
Communicatievoorkeur & correspondentiegegevens met en uitgaande van Aximas/AxiBel.

Aximas/AxiBel verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de diensten van Aximas/AxiBel. Zo zal Aximas/AxiBel, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van het platform, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Aximas/AxiBel toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, het Platform en/of de App, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden. 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

Het aanmaken van een account voor het zoeken of aanbieden van ruimte;
Een samenwerking met Aximas/AxiBel en bezoek van het platform;
Het gebruik dat u maakt van de diensten van Aximas/AxiBel middels haar website, al dan niet via een mobiel apparaat;
Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website);
De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van Aximas of het herstellen van uw wachtwoord);
Correspondentie met en uitgaande van Aximas/AxiBel;
Het meedelen aan Aximas van ideeën betreffende de verbetering van de diensten en website;
Het opvragen van een offerte & het uitwisselen van business cards.

De door Aximas verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

Gebruik persoonsgegevens

Aximas/AxiBel kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor: 

De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan;
De uitvoering van een overeenkomst met Aximas/AxiBel;
Het leveren van de diensten van Aximas/AxiBel middels haar website en diensten;
Het leveren van support;
Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeurHet verzenden van facturen en de invordering van betalingen;
Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van het platform & diensten;
Statistische doeleinden;
De opmaak van een offerte
Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Aximas/AxiBel zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Aximas en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Aximas/AxiBel in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Aximas/AxiBel uw persoonsgegevens openbaar maakt:

Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Aximas/AxiBel hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
Wanneer Aximas of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke Aximas/AxiBel heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal Aximas/AxiBel uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Aximas/AxiBel uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen via email of ter post:

Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Aximas mogelijks over u beschikt;
Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens; 
Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account in AxiBel uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.  

Beveiliging persoonsgegevens  

Aximas/AxiBel verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Aximas/AxiBel zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Aximas, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Aximas in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.  

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot de website. Aximas zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Aximas raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen. 

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten. 

Update Privacy Verklaring

Aximas/AxiBel is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. 

Klachten & Contact

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Aximas uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie. 

Aximas bvba, Drukpersstraat 4, 1000 Brussel, info@aximas.com

AxiBel bvba, Doornstraat 19, 3370 Boutersem