Aandeelhoudersregister

Elke besloten vennootschap, coöperatieve vennootschap of niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap heeft een aandeelhoudersregister: een register waarin geregistreerd staat wie aandeelhouders zijn. Het bestuur van de vennootschap moet het aandeelhoudersregister op de zetel van de vennootschap bewaren.

Verder dient in het aandelenregister opgenomen te zijn:

  • het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en het totale aantal aandelen per soort;
  • voor natuurlijke personen naam, nationaal nummer en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer;
  • het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
  • de op elk aandeel gedane stortingen;
  • de statutaire overdrachtsbeperkingen;
  • de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
  • de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo indien dat afwijkt van hun winstrechten;
  • de uittredingen van de aandeelhouders met vermelding van datum;
  • de uitsluitingen van de aandeelhouders met vermelding van datum.
Via eStox kan u eventueel ook tegen betaling een online aandelenregister beheren.
Voor advies inzake bedrijfsovernames en lege vennootschappen kan u eveneens terecht bij Aria.finance

Alle modelovereenkomsten