Handelshuurovereenkomst

De handelshuur is van dwingend recht en wordt gebruikt als huurovereenkomst voor de verhuur van winkels en handelspanden voor detailhandel of horeca.

Volgende activiteiten vallen onder de handelshuur:

Alle detailhandel of ambachten die rechtstreeks in contact staan met het publiek;
Dienstverlenende bedrijven voor consumenten zoals banken, wisselagenten, verzekeringsmakelaars, reisagenten, residentiële vastgoedmakelaars, ... ;
Horecazaken (uitgezonderd concessies of brouwerijovereenkomsten)

De duur van de handelshuur bedraagt 9 jaar voor de verhuurder en 3-6-9 jaar voor de huurder. Bij het verstrijken van elke 3-jarige periode hebben de partijen het recht aan de vrederechter een herziening van de huurprijs te vragen. Zij moeten aantonen dat de huurwaarde door nieuwe omstandigheden ten minste 15% hoger of lager is dan de huidige huurprijs. De herziening moet worden aangevraagd in de drie maanden voor het einde van de lopende driejarige periode.

De huurder heeft het recht op huurvernieuwing voor dezelfde handel. Wil de huurder zijn handelsactiviteit veranderen zonder voorafgaande toelating van de verhuurder, dan heeft de huurder geen recht op hernieuwing. Er zijn maximaal 3 hernieuwingen van 9 jaar mogelijk. Na drie verstreken hernieuwingen kan de verhuurder de huurder verplichten het pand te ontruimen. De partijen kunnen ten vroegste 18 maanden en uiterlijk 15 maanden voor het einde van de huur aangetekend of via deurwaarders exploot huurvernieuwing aanvragen. De verhuurder dient binnen de 3 maanden te antwoorden en kan aanvaarden, om wettelijke redenen weigeren of ingaan op hoger aanbod van een derde.

De huurder heeft het recht om het gehuurde goed geschikt te maken voor zijn bedrijf. Deze werken mogen de veiligheid, stabiliteit en esthetische waarde van het gebouw niet in het gedrang brengen. Een voorafgaande kennisgeving aan de verhuurder per aangetekende brief of deurwaardersexploot is verplicht, samen met de bestekken en plannen. De verhuurder dient binnen de 30 dagen na ontvangst te antwoorden, zo niet wordt hij vermoed akkoord te gaan. Bij verzet van de verhuurder dient de huurder hem binnen 30 dagen na datum van ontvangst via de post dagvaarden voor de vrederechter.

In tegenstelling met het gemeen recht is huuroverdracht of onderverhuur in de handelshuurwetgeving ondanks een eventueel geschreven verbodsbepaling, steeds mogelijk mits dat de huuroverdracht of onderverhuur samengaat met de overdracht of de onderverhuring van het handelsfonds van de huurder. de huuroverdracht of onderverhuur moet samengaan met de overdracht of de onderverhuring van het handelsfonds. De overlater of hoofdhuurder blijft mede-aansprakelijk tegenover de verhuurder.

Bij verkoop van het goed onderscheiden twee situaties: naargelang het huurcontract wel of niet voorziet in een clausule die de verkrijger toelaat een einde te maken aan de huurovereenkomst bij vervreemding.

Er bestaat geen beding:

Het contract heeft een vaste datum vóór de verkoop/schenking: De verkrijger moet de nog lopende duur van de handelshuur eerbiedigen indien de handelshuur een vaste datum heeft voor de verkoop.

Het contract heeft geen vaste datum vóór de verkoop/schenking en de notariële akte voorziet niet in de verplichting voor de verkrijger om het huurcontract na te leven:
De huurder betrekt het goed minder dan 6 maanden? Dan kan hij uitgezet worden;
De huurder betrekt het goed al minstens 6 maanden: de nieuwe eigenaar kan binnen 3 maanden na de verkrijging een opzeggingstermijn van 1 jaar geven aan de huurder, maar hij moet wel een reden opgeven zoals bijv persoonlijk gebruik of bestemmingswijziging.

Er bestaat een beding: De nieuwe eigenaar moet een opzeg van 1 jaar geven binnen de 3 maanden na de verkrijging van het goed.

De wet op de handelshuur kan u hier terugvinden.


Alle modelovereenkomsten